ข่าวเตรียมเปิดโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ยกระดับบริการแท็กซี่ไทย - kachon.com

เตรียมเปิดโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ยกระดับบริการแท็กซี่ไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

ขบ.เตรียมยกระดับเสริมสร้างมาตรการกำกับรถแท็กซี่ไทยให้ปลอดภัย ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการ โดยการติดตั้งระบบจีพีเอส พร้อมเครื่องบ่งชี้คนขับ กล้อง CCTV ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย จอแสดงข้อมูลดิจิตอล รวมทั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการกำกับรถแท็กซี่ให้ปลอดภัย ว่า โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการกำกับรถแท็กซี่ จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยทั้งระบบ ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการ ซึ่งภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต อาทิ การสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับรถอย่างปลอดภัย การเสริมทักษะการให้บริการ ทักษะด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงคมนาคม โดย ขบ. จึงได้จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย โดยการติดตั้งระบบจีพีเอส พร้อมเครื่องบ่งชี้คนขับ กล้อง CCTV ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย จอแสดงข้อมูลดิจิตอล รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลพฤติกรรมของผู้ขับรถในลักษณะออนไลน์ พร้อมออกแบบระบบเรียกใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน DLT TAXI OK เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการรถแท็กซี่ นอกจากนี้ ได้มีการเปิดรับฟังข้อเสนอ เพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการของรถแท็กซี่ ให้ตรงตามความต้องการของผู้โดยสาร และผู้ประกอบการยอมรับได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์และเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และความมั่นใจในการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชน

นายสนิท พรหมวงษ์ กล่าวว่า ขบ. ได้ดำเนินโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ ควบคู่กับโครงการ TAXI OK เพื่อเพิ่มทางเลือกในการให้บริการประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพื่ออุปกรณ์ส่วนควบที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อส่งกระทรวงฯ ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป.