ข่าวคลังแจงข้อดีบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาล ขรก. - kachon.com

คลังแจงข้อดีบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาล ขรก.
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีที่ประธานเครือข่ายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (คสร.) ได้ทักท้วงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลของข้าราชการว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยต่อยอดโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ โดยนำหลักการทำงานของบัตรเครดิตมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลทดแทนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาการประมวลผลข้อมูลตามระบบเดิม

 “ขณะนี้กรมฯได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมออกบัตร โดยจะคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงาน ซึ่งคาดจะเริ่มได้เดือนต.ค.60 ส่วนค่าใช้จ่ายออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นเงินเท่าไร ส่วนข้อเสนอให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรใบนี้นั้นยังทำไม่ได้ เพราะบัตรประชาชนเป็นบัตรเฉพาะยังไม่รองรับระบบการชำระเงิน”

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวถึงกรณีองค์การเภสัชกรรมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบการจัดซื้อยาภายหลังใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี60 ในเดือน ส.ค.นี้ ว่า ได้มีการประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรมแล้ว ซึ่งมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พิจารณา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการจัดซื้อยาต่อไป