ข่าวบอร์ดท่องเที่ยวไฟเขียวดันไทยแลนด์ริเวียร่า - kachon.com

บอร์ดท่องเที่ยวไฟเขียวดันไทยแลนด์ริเวียร่า
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ว่า ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือไทยแลนด์ริเวียร่าเพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  เขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกการบริหารและการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้รวมถึงได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการอีก 3 เรื่อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ได้แก่ (1) การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 6 เขต (2) (ร่าง) มาตรฐานการท่องเที่ยว  โดยชุมชน และ (3) แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น และจัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว   พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ต่อไป โดยให้ความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาจริงๆ ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปได้ สินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเรื่องต่างๆ ก็ป้อนสู่การท่องเที่ยวได้ ความเจริญก็ไม่กระจุกอยู่แค่ผู้ประกอบการไม่กี่แห่ง โดยย้ำให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง