ข่าวศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีลา จท. ผงาดเป็น 'องค์กรมหาชน' - kachon.com

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีลา จท. ผงาดเป็น 'องค์กรมหาชน'
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (จท.) จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีให้มีความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ มุ่งเน้นผลิตบุคลากรประจำเรือ รองรับตลาดแรงงานด้านพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบให้ศูนย์ฝึกฯ ยกระดับเป็นองค์กรมหาชนแยกตัวจากกรมเจ้าท่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาของโลกโดยจท.ต้องไปดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จใน 3 เดือนนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี จท. กล่าวว่า จะตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงสร้างองค์กร เงินเดือนและแผนบริหารจัดการ พร้อมยกร่างกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรมหาชน ให้แล้วเสร็จใน3เดือนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ขณะเดียวกันต้องจัดทำแผนถ่ายโอนคนโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่กับศูนย์ฝึกฯสมัครใจว่าจะไปอยู่กับหน่วยงานใหม่ที่เป็นองค์กรมหาชนหรือสังกัดกรมเจ้าท่าตามเดิม ทั้งนี้ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศขณะที่ศูนย์ฝึกฯผลิตบุคลากรได้ประมาณ 100 คนต่อปีเท่านั้นเนื่องจากติดข้อจำกัดทั้งอาจารย์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอดังนั้นหากเป็นองค์กรมหาชนแล้วจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีที่รองรับตลาดแรงงานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันกันนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น