ข่าวกสิกรไทยเปิดขายกองทุนเค-เวียดนาม16ต.ค.นี้ - kachon.com

กสิกรไทยเปิดขายกองทุนเค-เวียดนาม16ต.ค.นี้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย  เปิดเผยว่า  เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM) ในระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 22  ต.ค. โดยมีนโยบายลงทุนตรงในหุ้นเวียดนามที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ รวมถึงการเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของโลก จุดเด่นของกองทุน K-VIETNAM คือ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมบริหารจัดการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ที่ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์และลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนามแบบ Bottom-Up มาตั้งแต่เริ่มมีการขยายขอบเขตการลงทุนโดยตรงครอบคลุมไปถึงประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ปลายปี 56  

ซึ่งที่ผ่านมา บลจ. กสิกรไทยมีการลงทุนโดยตรงในเวียดนามในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ ผสมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เนื่องจาก ตลาดหุ้นเวียดนามหลายปีก่อนหน้ามีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนมีค่อนข้างจำกัด ตลอดจนมีการนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาพิจารณาประกอบด้วย ทำให้มีตัวเลือกในการลงทุนในเวียดนามไม่มากนักเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

“ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีจะเติบโตในระดับ 6.7% - 6.8% ไปจนถึงปี 63  ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่ม ASEAN Emerging Market ทั้งนี้เนื่องจากเวียดนามมีโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ภาคการส่งออกมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินเวียดนามด่อง (VND) มีเสถียรภาพมากขึ้น” 

นอกจากนี้ตลาดหุ้นเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่มีความพยายามปฏิรูปตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีแผนปรับลดสัดส่วนการถือครองรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่โดยโอนกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน ผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน ทั้งนี้คาดว่าเวียดนามจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกตลาดประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) ในปี 63  ส่งผลให้มีเม็ดเงินจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเวียดนามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการมีสัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อาจเกิดแรงเทขายหุ้นในช่วงที่ตลาดมี sentiment เชิงลบ อีกทั้งค่าเงินเวียดนามด่อง อาจมีความผันผวนในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก