ข่าวชาวเชียงใหม่ หนุนสร้างทางสายบ่อหลวง-แม่ตื่น บูมท่องเที่ยว - kachon.com

ชาวเชียงใหม่ หนุนสร้างทางสายบ่อหลวง-แม่ตื่น บูมท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง – แม่ตื่น ระหว่าง กม.68 – 121 ระยะทาง 53 กม. จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการต่างๆของภาครัฐ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยประชาชนพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบูรณะเส้นทางดังกล่าวสำหรับทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง – แม่ตื่น เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมระหว่าง อ.อมก๋อยกับ จ.เชียงใหม่ และเป็นทางสายหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ดอยม่อนจอง, ดอยมู่เซอ รวมทั้งโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เช่น โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้  ในพื้นที่ อ.อมก๋อย, สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย - นางนอน ซึ่งปัจจุบันสภาพทางเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร และผิวทางเดิมชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ทล. จะพิจารณาทำการก่อสร้างบูรณะเส้นทางดังกล่าว โดยการบูรณะและปรับผิวทางเดิมด้วยทางผิวแอสฟัลต์และทำการเสริมผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลต์ตัดคอนกรีต เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น หากประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง โทร. 0 5327 8700 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.