ข่าวการเมืองฉุดค้าปลีกซึมยาว - kachon.com

การเมืองฉุดค้าปลีกซึมยาว
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดค้าปลีกปี62 สมาคมฯคาดว่าจะทรงตัวหรือเติบโตต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ  3-3.1% เนื่องจากนักธุรกิจมีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของการเมืองหลังเลือกตั้ง ทำให้ยังต้องเฝ้าติดตามบรรยากาศโดยภาพรววมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านการค้าในปีถัดไป รวมทั้งความไม่ชัดเจนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ โครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ  และราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มคนฐานรากโดยส่วนใหญ่ของประเทศยังชะลอตัวต่อเนื่อง
“การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลหากยังเป็นไปตามแผนเดิมที่ประกาศไว้ คือเร่งให้มีการประมูลภายในเดือนมี.ค. อาจทำให้เอกชนเกิดความมั่นใจลงทุนเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนผ่านการจ้างงานและการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งผลให้ตลาดค้าปลีกช่วงปลายปีเติบโต แต่หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังกล่าวคาดว่าทำให้ภาพรวมค้าปลีกซึมถึงทรุดในบางกลุ่มธุรกิจ โดย ซึม จากฐานผู้บริโภคกลางลงล่าง และทรงตัว ในฐานผู้บริโภคกลางขึ้นบน และนักธุรกิจยังต้องเสี่ยงกับความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอน”