ข่าวไฟเขียวยกระดับด่านบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร - kachon.com

ไฟเขียวยกระดับด่านบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ยกระดับด่านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงมารองรับการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการยกระดับด่านพรมแดนดังกล่าวขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และยังสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกด้วย ส่วนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุน ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยก็มีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้ว  

สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวเพื่อให้บุคคลและพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก อีกทั้งยีงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง