ข่าว9หมื่นโรงงานเฮ!อุตฯเปิดจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านคิวอาร์โค้ด - kachon.com

9หมื่นโรงงานเฮ!อุตฯเปิดจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านคิวอาร์โค้ด
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายให้เร่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ นำร่องด้วยการพัฒนาบริการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์ โค้ด ให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ ยกระดับเป็นราชการ 4.0 หรือสมาร์ท ออฟฟิต 4.0 เริ่มต้นจากการนำระบบบาร์ โค้ด มาใช้จัดเก็บข้อมูลโรงงานทั้งหมด ประเมินผู้ประกอบการในภูมิภาคกว่า 90,000 รายจะได้รับประโยชน์

“ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคิวอาร์ โค้ด ในการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด จากเดิมผู้ประกอบการต้องเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียม ณ ช่องทางส่วนราชการตามที่กระทรวงฯ กำหนด เช่น สอจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยโรงงานขนาดเล็กในอำเภอที่อยู่ห่างไกล อาจมีภาระในการเดินทางไปชำระเงินเพียงไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พันบาท กระทรวงฯ จึงได้พัฒนาช่องทางการชำระเงินให้มีความหลากหลาย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง เพิ่มความโปร่งใส ลดการติดต่อและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตามตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การส่งหนังสือพร้อมแนบใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ โดยมีคิวอาร์ โค้ด ด้านท้าย เพื่อสามารถสแกนชำระเงินได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และธนาคาร คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือนสำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบงานภายใน เช่น การประสานกับสถาบันทางการเงิน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงงานที่ถูกต้องครบถ้วน ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้ออกบันทึกสั่งการให้ สอจ. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโรงงานเพื่อการเชื่อมโยงและสามารถที่จะแจ้งเตือนโรงงานที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมได้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว”

ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนา สอจ. ให้ราชการ 4.0 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้เริ่มนำระบบบาร์ โค้ด มาใช้จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลโรงงาน ซึ่งจะขยายผลไปยัง สอจ.ทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อราชการได้อย่างน้อย 10-30 นาที ทำให้บริการผู้ประกอบการได้เร็วขึ้น  ที่ผ่านมาอาจประสบปัญหาในการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากเก็บเป็นเอกสารในแฟ้มข้อมูลโรงงานจำนวนมาก ในจังหวัดใหญ่    บางแห่งมีถึง 4,000 – 5,000 แฟ้ม ซึ่งกระทรวงฯ มีแผนงานขยายผลที่จะไปใช้ในงานอื่น ๆ เช่น การออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การเงินและพัสดุ