ข่าวไทยชงขับเคลื่อนศกให้ที่ประชุมรมต.อาเซียนพิจารณา - kachon.com

ไทยชงขับเคลื่อนศกให้ที่ประชุมรมต.อาเซียนพิจารณา
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วงเดือนเม.ย. 62 ที่จังหวัดภูเก็ต  ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเสนอให้สมาชิกผลักดันเศรษฐกิจ  3 ด้าน  13 ประเด็น เน้น การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล  การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4ไออาร์  การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย,การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ เป็นต้น
 
“ช่วงระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.ที่ผ่านมามีการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน ครั้งที่ 35  พร้อมทั้งเห็นชอบด้านเศรษฐกิจ 13 ประเด็น ตามที่ไทยเสนอ  และไทยก็จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพิจารณาต่อไป  โดยภาพรวมมีทั้งแผนรับมือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ตลอดจนเร่งคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากประเด็นที่ประเทศคู่ค้าอาเซียนเสนอ และตอกย้ำจุดยืนให้อาเซียนร่วมแสดงบทบาทกระตุ้นให้องค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ)  ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่รักษาความเป็นธรรม และส่งเสริมการค้าเสรี”