ข่าวจ่อออกประกาศรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน - kachon.com

จ่อออกประกาศรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 11–13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้ตกลงในการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อรองรับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน หรือ ASEAN-Wide Self-Certification (AWSC)

สำหรับการปรับระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาเป็นระบบ AWSC เพราะในปัจจุบันอาเซียนมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง 2 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีเงื่อนไขรายละเอียดแตกต่างกันในบางกรณี เช่น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายผู้ที่มีสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง หรือจำนวนรายการสินค้าที่ผู้ประกอบการสามารถรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้ ส่งผลให้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนยุ่งยาก และซับซ้อน และแต่ละโครงการก็มีสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมไม่เหมือนกัน

โดยโครงการที่ 1 มีสมาชิก คือ บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา และไทย และโครงการที่ 2 มีสมาชิก คือ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย อาเซียนจึงให้มีการเจรจาควบรวมระเบียบปฏิบัติโครงการนำร่องที่ 1 และโครงการนำร่องที่ 2 ให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง


ทั้งนี้ ในส่วนของกรมฯ จะเร่งรัดการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยได้เตรียมออกประกาศในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง รวมทั้งข้อความในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองหากมีการตรวจสอบย้อนหลังจากประเทศผู้นำเข้า ตลอดจนวิธีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองและยังมีแผนการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขึ้นทะเบียนและการรายงานการใช้สิทธิฯ ดังกล่าวให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติอีกด้วย