ข่าวค้าส่ง-ค้าปลีกบุหรี่อ่วม สรรพากรออกกฎหมายให้จ่ายภาษีเพิ่ม - kachon.com

ค้าส่ง-ค้าปลีกบุหรี่อ่วม สรรพากรออกกฎหมายให้จ่ายภาษีเพิ่ม
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากกรมสรรพากร กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการการปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้ออกแทนให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย  โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 การยาสูบแห่งประเทศไทย จะไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ออกแทน ให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบแล้ว ดังนั้น ผู้ขายสินค้ายาสูบทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดามีหน้าที่นำเงินได้จากการขายสินค้ายาสูบมารวมคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

“การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยมีภาระภาษีเงินได้เช่นเดียวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ผลิตสินค้าบุหรี่ในประเทศและผู้นำเข้าสินค้าบุหรี่จากต่างประเทศ”
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ ในอัตรา 12.5% ของกำไรของผู้ขายส่งไม่ว่าทอดใด และในอัตรา 10% ของกำไรของผู้ขายปลีก โดยผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือว่าภาษีเงินได้ที่การยาสูบฯออกแทนนั้นถือเป็นเครดิตภาษีของผู้ขายสินค้ายาสูบ และกรณีผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ออกภาษีเงินได้แทนนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา