ข่าวครม.เคาะเพิ่มโครงสร้างภาษีไบโอดีเซล6ชนิด - kachon.com

ครม.เคาะเพิ่มโครงสร้างภาษีไบโอดีเซล6ชนิด
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใหม่ โดยมีการแบ่งช่วงปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลเป็น 6 ชนิด จากเดิมมีเพียง 2 ชนิด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซลบี4 น้ำมันไบโอดีเซลบี 7  น้ำมันไบโอดีเซลบี9 น้ำมันไบโอดีเซลบี 14 น้ำมันไบโอดีเซลบี19 และน้ำมันไบโอดีเซลบี24 พร้อมทั้งยังได้เพิ่มภาษีน้ำมันไบโอดีเซล 2 ชนิดเดิม คือ ไบโอดีเซลบี 7 เพิ่ม 0.01 บาทต่อลิตร เป็น 5.99 บาทต่อลิตร  และน้ำมันไบโอดีเซลบี20 ปรับเพิ่ม 0.001 บาทต่อลิตร เป็น 5.153 บาทต่อลิตร  

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการกำหนดโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่ทั้ง 6 ช่วง จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลในท้องตลาดปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปรับครั้งนี้เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเข้ามาเป็นส่วนผสมน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น  ซึ่งโครงสร้างภาษีใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกให้กระทรวงพลังงานกำหนดสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลได้คล่องตัว ยืดหยุ่นได้ตามปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง