ข่าวกล่อมห้างลดราคาสินค้าผู้ไม่ใช้ถุงพลาสติก - kachon.com

กล่อมห้างลดราคาสินค้าผู้ไม่ใช้ถุงพลาสติก
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยให้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เร่งดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ขณะเดียวกันในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นายกฯ ก็ขอให้ทุกส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย กลุ่มผู้แปรรูป ดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มการตลาด ดูแลกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ