ข่าวสั่งขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลาง3สินค้าเกษตร - kachon.com

สั่งขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลาง3สินค้าเกษตร
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้ออกประกาศมาตรการดูแลสินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังเส้น และปาล์มน้ำมัน โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น จะออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อ (พ่อค้าคนกลาง) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป ,ผู้ประกอบการรับซื้อในส่วนของมันเส้นตั้งแต่ 15 ตันขึ้นไป หรือคิดเป็นหัวมันสด 45 ตัน ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และราคา ต่อเจ้าพนักงานกกร. จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะผู้ครอบครองข้าวโพดตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป เช่น ผู้ประกอบการโกดัง และโรงงานอาหารสัตว์ ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และราคา เท่านั้น จึงได้เพิ่มเติมผู้รับซื้อด้วย คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาล60/61 กำลังทยอยออกมาในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. นี้ คาดว่าจะมีผลผลิต 4.5 ล้านตัน ดังนั้นกระทรวงฯ จึงมีแนวทางดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร โดยเตรียมขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ณ จุดรับซื้อ ดังนั้นเพื่อให้ครองคลุมการดูแลทั้งระบบ จึงต้องเพิ่มผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาดูแลด้วย เพื่อให้ทราบปริมาณ ราคารับซื้อ ไม่ให้กดราคาจากเกษตรกร หากฝ่าฝืนไม่แจ้งตามประกาศ มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 2,000 บาทนอกจากนั้น จะออกประกาศให้โรงงานติดป้ายแสดงราคาการรับซื้อผลปาล์มสด ในเปอร์เซ็นต์น้ำมันตั้งแต่ 18-22% ณ จุดรับซื้อด้วย โดยเปอร์เซนต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุก 1%จะมีราคาเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ หากเกษตรกรนำผลปาล์มสดมาขายให้โรงงานในเปอร์เซ็นต์น้ำมันเกิน 22% ขึ้นไป ก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ทุก 1 % แต่หากต่ำกว่า 18% ทุก 1% ก็จะถูกหัก 30 สตางค์ด้วยเช่นกัน โดยทุก 1%ที่เพิ่มขึ้นมีผลให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีมูลค่าสูงขึ้น 10,000 ล้านบาท และหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาตามประกาศจะมีโทษปรับ 10,000 บาท ขณะเดียวกัน กำหนดให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มสด ห้ามปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วงเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อไม่สนับสนุนให้ซื้อขายผลปาล์มร่วง เพราะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ