ข่าวทปอ. เร่งปั้นสมาร์ท ซิตี้ พร้อมยกบางแสน-หาดใหญ่ สู่เมืองในฝันสตาร์ทอัพ - kachon.com

ทปอ. เร่งปั้นสมาร์ท ซิตี้ พร้อมยกบางแสน-หาดใหญ่ สู่เมืองในฝันสตาร์ทอัพ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

ทปอ. เดินหน้าหนุนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ รับนโยบายประเทศไทย 4.0 จับมือพันธมิตรปั้นโครงการ Smart City Innovation Hubs สร้างเมืองอัจฉริยะทั่วทุกภูมิภาค พร้อมยกระดับเมืองอัจฉริยะต้นแบบ บางแสน-หาดใหญ่ สู่เมืองในฝันกลุ่มสตาร์ทอัพ เทียบชั้น ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น...

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้จัดการโครงการ Smart City Startup Development เปิดเผยว่า โครงการ Smart City Innovation Hubs ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้นำงานวิจัยและพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะออกมา พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่มีความเข้มแข็งและเพิ่มอัตราความประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ บางแสน จ.ชลบุรี และ หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต ประกอบกับโครงการมีเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ สามารถสร้างเป็นเมืองต้นแบบทางนวัตกรรมได้ โดยบางแสนและหาดใหญ่จะกลายเป็นเมืองในฝันของ Start up ที่จะเป็นเมืองไฮเทคโดยอัตโนมัติ เหมือนกับเมืองฟุกุโอกะของประเทศญี่ปุ่น หรือบางเมืองในต่างประเทศที่สตาร์ทอัพเข้ามา

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของบางแสนและหาดใหญ่ จะส่งผลให้การลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดเติบโตมากยิ่งขึ้น และส่งผลขยายการค้าและการลงทุนไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ต่อไป โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองอัจฉริยะทั้ง 2 เมืองนี้จะได้รับการพัฒนาและนำพาสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องเทคโนโลยีที่นำความเจริญมาสู่เมือง การค้า การลงทุน หรือการบริการ โดยภาครัฐบาลให้การสนับสนุนความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยยกระดับให้ความเจริญต่างๆ นำมาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำหรับการดำเนินโครงการ Smart City Startup Development จะต้องมีการพัฒนาทั้งผู้ประกอบการและผู้บริหารเมืองให้เกิดความเข้าใจทั้งด้านเทคนิค การเงิน การวางนโยบาย รวมถึงออกแบบแนวทางการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โครงการฯ จึงออกแบบให้มีการพัฒนาทั้งภาคอุปสงค์ (เมืองต้นแบบ) และอุปทาน (ผู้ประกอบการใหม่) เพื่อขับเคลื่อนกลไกทั้งด้านการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมให้เกิดต้นแบบการใช้งานที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและขยายไปใช้ได้ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิจัยและนักพัฒนาที่สร้างนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะและต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงประชาชนในเมืองอัจฉริยะ

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี กล่าวว่า โครงการแสนสุข สมาร์ท ซิตี้ มุ่งเน้นเป็นเมืองอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในเมืองดีขึ้น และช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งหวังนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นระบบอัจฉริยะแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มโครงการนำร่องเมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา จำนวน 30 ครัวเรือน ตั้งเป้าจะดูแลครอบคลุม 150 ครัวเรือนภายใน 3 ปี 

ทางด้าน ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ที่ปรึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวว่า หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าและธุรกิจของภาคใต้ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้วางแผนและวางโครงสร้างเพื่อการปรับเปลี่ยนเมืองให้ดีขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการค้า และพัฒนาให้เป็นเมือง Smart city มากยิ่งขึ้น.