ข่าวงัดม.44ให้ดาบกพท.ฟัน สายการบินไม่ผ่านเกณฑ์ - kachon.com

งัดม.44ให้ดาบกพท.ฟัน สายการบินไม่ผ่านเกณฑ์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานวา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดําเนินการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) เนื่องจากไอเคโอจะเข้าทําการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ ในระหว่างวันที่ 20-27 ก.ย.นี้ ปรากฏว่ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิการบินและการทําการบินของไทย และความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านการบินของประเทศได้ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา  44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  มีคำสั่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) มีอํานาจกําหนดข้อห้ามมิให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่  ทําการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ม.ค 61 อย่างไรก็ตาม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้นําบทกําหนดโทษตามมาตรา 76 (2)แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเดินอากาศ พ.ศ.2479 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับการฝ่าฝืน รวมถึงให้กพท.ดําเนินการตรวจประเมินและออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่ไอเคโอกําหนด คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.