ข่าวขรก.ต้องรู้!! คลังปรับวิธีเบิกจ่ายตรงค่าหมอผู้ป่วยนอก - kachon.com

ขรก.ต้องรู้!! คลังปรับวิธีเบิกจ่ายตรงค่าหมอผู้ป่วยนอก
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใหม่ โดยหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและทำธุรกรรมแล้ว จะได้รับใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย (เซล สลิป) เพียง 1 ใบ และไม่ต้องลงนามในเซลสลิป ซึ่งเดิมสถานพยาบาลต้องพิมพ์เซลสลิป 2 ใบ ให้ผู้ป่วย 1 ใบ และสำหรับสถานพยาบาลเก็บไว้เอง 1 ใบ

นอกจากนี้ผู้ป่วยบางกรณีไม่ต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล ประกอบด้วย  ผู้ป่วยโรคจิตเวช  ผู้ป่วยที่ป่วยระยะสุดท้ายของโรค  และผู้ป่วยที่มีกำหนดนัดเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลแห่งอื่น ในขณะที่ตนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง ผู้ดูแลสามารถนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาแสดงเพื่อเข้ารับการรักษาแทนได้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น
น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า ยังกำหนดหัวข้อการใช้งานระบบ เคทีบี คอร์ปอเรท ออนไลน์ ให้โรงพยาบาลรับทราบว่าจะสามารถใช้งานได้ในกรณีใดบ้าง เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย  ผู้ป่วยที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานอกเวลาราชการ และไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงาน โดยผู้ป่วยต้องลงชื่อในคำขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ จากเดิมสามารถทำได้ในกรณีที่เครื่องอีดีซีไม่สามารถใช้งานได้ และกรณีที่มีการยกเลิกรายการที่ผิดพลาดภายหลังจากวันที่ทำการเบิกจ่ายตรงเท่านั้น