ข่าวออมสินผนึกสคช.ส่งเสริมอาชีพคนไทย - kachon.com

ออมสินผนึกสคช.ส่งเสริมอาชีพคนไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับธรรมาภิบาล  เปิดเผยว่า ได้ปล่อยกู้ให้กับคนไทยทุกอาชีพที่ผ่านการสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพและได้ใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช.  โดยธนาคารช่วยเหลือด้านสินเชื่อปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกันในวงเงินไม่เกินรายละ 200,000 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญการ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพส่งผลต่อดีต่อคุณภาพสังคม เศรษฐกิจในระดับมหภาค

 " ธนาคารฯมีนโยบายให้บริการลูกค้าทั้งรายย่อยรากหญ้าไปถึงบริษัท ห้างร้าน องค์กร และ 95% ของลูกค้าธนาคารเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จึงพร้อมพร้อมสนับสนุนคนไทยในอาชีพต่างๆ ให้มีความสามารถในการลงทุน โดยจะพิจารณาผู้ที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลัก" 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. กล่าวว่า  เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ ที่จำเป็นต่อการสร้างศักยภาพกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ช่วยอาชีพหลายๆ อาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น  เช่น ขายอาหาร ถ่ายภาพ ช่างเสริมสวย มัคคุเทศก์ ล่ามแปล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สคช. ได้ดำเนินการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปแล้ว 51 สาขาวิชาชีพ 600 อาชีพ 1,609 ชั้นคุณวุฒิ  โดยมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 55,000 ราย โดยในปี 62 ตั้งเป้าจะเพิ่มอีก 40,000 ราย และเพิ่มมาตรฐานอาชีพอีก 10 สาขาวิชาชีพ  เช่น  ดูแลสัตว์เลี้ยง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและโลหะการ อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ธุรกิจการบิน สาขางานเทคนิคบนลานจอด ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มาตรวิทยาระยะที่ 3 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงระยะที่ 2  วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์