ข่าวรอรับได้เลย!คลังพร้อมแจกคนจน500บาท 8-10 ธ.ค.นี้ - kachon.com

รอรับได้เลย!คลังพร้อมแจกคนจน500บาท 8-10 ธ.ค.นี้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 500 บาทต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธ.ค. 61 นี้ ซึ่งจะแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้คือ วันที่ 8 ธ.ค. 61 จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 32  33 และ 34 มีจำนวน 4.08 ล้านราย  วันที่ 9 ธ.ค. 61 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 31  35  36  37  38 และ 39 มีจำนวนอีก 4.23 ล้านราย  และวันที่ 10 ธ.ค.61 จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 1  2  4  5 และ 8 จำนวน 2.96 ล้านราย ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถถอนออกมาเพื่อไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกให้กับธนาคารกรุงไทย ผลิตบัตรไปแล้ว 3.04 ล้านใบ ซึ่งจะจัดส่งบัตรไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อไปให้ผู้มีสิทธิ ได้รับบัตรฯ ผ่านทีมไทยนิยมยั่งยืน โดยเริ่มแจกบัตรฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 61 จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธ.ค.ปีนี้ เพื่อจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป  พร้อมกับ ได้รับเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปี 500 บาทต่อคน ในวันที่ 5 ม.ค. 62 

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน ประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี และ 300 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีรายได้ไม่ถึง 3หมื่นบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงาน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง  (บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน  

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบแรกและได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ หากผ่านการพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีสิทธิได้รับบัตรฯ จะดำเนินการผลิตบัตรฯ และแจกให้แก่ผู้มีสิทธิอีกจำนวน 2 รอบ คือ ภายในเดือนม.ค. และก.พ. 62 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินสวัสดิการทุกประเภทให้ไปใช้ต่อได้อีก 1 เดือน และจะโอนเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาท ให้ในวันที่ 1 ก.พ. 62